POLITYKA ANTYKORUPCYJNA

Igopak Sp. z o.o. S.K. Stosuje zasadę zerowej tolerancji wobec wszelkich przejawów korupcji. Korupcja jest sprzeczna z naszymi dążeniami do bycia odpowiedzialną firmą.

Chcemy aktywnie uczestniczyć w biznesie jako Firma odpowiedzialna i godna zaufania.

 

Polityka zerowej tolerancji dla korupcji dotyczy nas wszystkich. Zarząd jest zobowiązana do przyjęcia kluczowej roli w kreowaniu kultury organizacyjnej, w której korupcja jest zjawiskiem nieakceptowalnym. Polityka Antykorupcyjna jest szeroko komunikowana i propagowana wśród pracowników naszej Firmy.

1. Cel

Celem Polityki jest ustanowienie, zarówno dla nas jak i naszych współpracowników, obowiązku stosowania zasady zero tolerancji dla przekupstwa i korupcji, jak również  stosowanie środków zapewniających zgodność z obowiązującymi przepisami. Niniejsza Polityka zawiera wskazówki, które pozwolą na zidentyfikowanie oraz unikanie  ryzyka wystąpienia nadużyć. Polityka jest skierowana do pracowników, współpracowników, kontrahentów, wszystkich partnerów biznesowych oraz kadry zarządzającej Igopak. Nasza Polityka powinna być rozumiana i traktowana spójnie z Kodeksem Etyki oraz regulaminem pracy obowiązującymi w firmie. Jako część naszych działań komunikacyjnych,  mających na celu zapobieganie wszelkim formom korupcji, Polityka Antykorupcyjna powinna  dotrzeć klientów i dostawców naszej Firmy. Istotne jest, aby Polityka Antykorupcyjna nie  stanowiła jedynego źródła informacji lub interpretacji każdej sytuacji biznesowej. Dlatego też  obowiązkiem każdego z nas jest zapoznanie się z przepisami dotyczącymi zjawiska korupcji.

2. Definicje: przekupstwo i korupcja

Przekupstwo to: – oferta, obietnica lub wręczenie (forma aktywna) – nagabywanie,  wymaganie, zgoda na otrzymanie łapówki (forma pasywna) w jakiejkolwiek formie, o  jakiejkolwiek wartości, która może zostać uznana za przypadek nakłaniania do przekupstwa  (aktywnego bądź pasywnego), co jest sprzeczne z przyjętymi zasadami postępowania,  nielegalne, nosi znamiona korupcji, jest nieetyczne lub narusza prawo. Korupcja to:  nadużycie stanowiska służbowego, władzy lub wpływów w celu uzyskania nieoficjalnych i  nieuzasadnionych korzyści osobistych lub dla innych osób. To również oferowanie,  wręczanie lub przyjmowanie w dowolnej formie, niezależnie od wartości jakichkolwiek dóbr.  Za „korzyść” uznaje się nie tylko korzyść o charakterze materialnym, ale także  niematerialnym mi.ni. darowiznę, umowę o pracę, informacje niejawne, preferencyjne  traktowanie, prezenty, nagrody, zaproszenia. W świetle Polityki Antykorupcyjnej korupcja to  przekupstwo, wymuszenie lub nagabywanie, handel wpływami i legalizowanie dochodów  pochodzących z tych praktyk.

3. Zasady Polityki Antykorupcyjnej

Przejrzystość Ładu Korporacyjnego Działamy sprawiedliwie i uczciwie. Staramy się  postępować w sposób nowoczesny, dynamiczny i przyjazny, a ponadto dbamy o otwartość i transparentność naszych działań. Chcemy aby dzięki takiej postawie klienci postrzegali nas,  jako Firmę odpowiedzialną, której można zaufać. Postępujemy zgodnie z obowiązującym  prawem. Igopak Sp. z o.o s.k. przyjmuje politykę zerowej tolerancji dla korupcji we  wszystkich aspektach swojej działalności. Jesteśmy zaangażowani w egzekwowanie Polityki  Antykorupcyjnej oraz zobowiązujemy się do szkolenia pracowników w zakresie  przestrzegania naszych zasad. Zgodnie z przyjętą Polityką poniższe działania są zawsze i  pod każdą postacią zabronione, niezależnie od tego czy są to działania pośrednie czy bezpośrednie zarówno w Igopak Sp. z o.o. S.K. jak i w relacjach z klientami i dostawcami:

 • przekupstwo
 • wymuszanie lub nakłanianie
 • handel wpływami
 • legalizowanie dochodów pochodzących z działań korupcyjnych

Pragniemy zapewnić, że osoba, która zgłosi podejrzenie nadużycia lub odmówi udziału w  procederze przekupstwa czy korupcji, nie spotka się z negatywnymi skutkami swojej decyzji.   B. Zgodność z obowiązującym prawem oraz konwencjami międzynarodowymi w większości  krajów akt przekupstwa lub jego próba są traktowane jak przestępstwo, za którego  popełnienie grożą istotne sankcje karne w postaci kar pieniężnych lub więzienia, stosowane  zarówno wobec firm jak i pracowników. Niektóre z tych przepisów to akty międzynarodowe o  uniwersalnym zasięgu, których celem jest walka z przekupstwem i korupcją .Poszczególne  państwa prowadzą prace nad wzmocnieniem swojego prawodawstwa w zakresie walki z  korupcją. W związku z tym Igopak Sp. zo.o s.k. podejmuje odpowiednie działania wobec  swoich pracowników, współpracowników oraz klientów i dostawców mające na celu  informowanie ich o obowiązkach i zakresie odpowiedzialności.

4. Obszary ryzyka korupcyjnego

Dopuszczamy:

 • przyjmowanie lub proponowanie skromnych podarunków, których wartość, co do zasady
  nie przekracza wartości odpowiadającej 100PLN. Podarunki nie mogą obejmować środków
  pieniężnych lub ich ekwiwalentów ( np. kart podarunkowych, bonów itp.)
 • przyjmowanie i oferowanie drobnych podarunków świątecznych, stanowiących element
  kultury i zwyczajów panujących w Polsce.

Nieakceptujemy:

 • przekazane, obietnica przekazania, oferowanie lub nakłanianie do gratyfikacji pod postacią zapłaty, podarunku, wyjazdu, zaproszenia, czy innej korzyści w celu osiągnięcia określonej korzyści biznesowej lub w podziękowaniu za osiągnięcie korzyści biznesowej
 • przekazanie, obietnica przekazania, oferowanie gratyfikacji pod postacią zapłaty, podarunku, wyjazdu, zaproszenia (posiłki, imprezy, rozrywka), czy innej korzyści urzędnikowi państwowemu lub pośrednikowi celem usprawnienia lub przyspieszenia przebiegu
  rutynowych procedur.
 • obietnica zapłaty lub przyjęcie zapłaty od osób trzecich w przypadku, gdy podejrzewasz lub masz pewność, że oczekują one w zamian określonych korzyści biznesowych.
 • przyjęcie podarunku, wyjazdu, zaproszenia (posiłki, imprezy, rozrywka) czy innej korzyści lub też obietnica ich otrzymania od osób trzecich. Wszelkie kontakty z kontrahentami, współpracownikami i klientami Igopak Sp. z o.o s.k. mogą odbywać się jedynie w relacjach biznesowych. Kontakt powinien odbywać się poprzez korespondencję mailową, faksową, telefony służbowe oraz przez bezpośrednie spotkania za wiedzą i zgodą przełożonego. W kontaktach mailowych używamy jedynie maili firmowych. Igopak Sp. z o.o S.K nie dopuszcza przyjmowania i wręczania łapówek (gratyfikacji finansowych). Od osób trzecich oczekujemy stosowania zasad naszej Polityki z zachowaniem należytej staranności.
5. Kontrahenci i dostawcy:

Zapobieganie, wykrywanie i zgłaszanie przypadków przekupstwa, a także innych form korupcji jest naszym obowiązkiem. Wszyscy pracownicy Igopak sp. z o.o. S.K. są zobligowani do unikania jakichkolwiek działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia tej zasady. Jeśli podejrzewasz, że takie naruszenie miało miejsce, lub może wystąpić w przyszłości powinieneś jak najszybciej zgłosić ten fakt swojemu przełożonemu.
Przykład

Przykładem przypadku, który powinien zostać przez Ciebie zgłoszony jest sytuacja, w której klient lub potencjalny klient oferuje Ci coś, dzięki czemu mógłby uzyskać korzyść biznesową lub sugeruje, że wręczenie podarunku lub korzyści pieniężnej jest warunkiem zawarcia transakcji. W przypadku propozycji lub otrzymania prezentu o wysokiej wartości lub o luksusowym charakterze od partnera biznesowego, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić bezpośredniemu przełożonemu.

Kontrahenci i dostawcy:

Polityka antykorupcyjna firmy Igopak sp. z o.o s.k. zobowiązuje partnerów biznesowych, dostawców, klientów do uczciwego działania bez zamiarów i czynności związanych z korupcją oraz do przestrzegania następujących zasad:

 • przestrzegania zasad niniejszej Polityki antykorupcyjnej. – nie oferowania i nie wręczania jakiejkolwiek korzyści finansowej i innej.
 • współpracowania z firmą Igopak sp. z o.o s.k.. w zakresie eliminowania zjawisk korupcyjnych,
 • dbania o to, aby stosunki z urzędnikami publicznymi, osobami prywatnymi oraz innymi przedsiębiorcami były otwarte i transparentne tak aby wykluczyć możliwość pojawienia się zarzutów i zagrożeń korupcyjnych,
 • unikania konfliktu interesów, które mogłyby prowadzić do ryzyka korupcji.
6. Zgłaszanie nadużyć

Pracownicy Igopak sp. z o.o. korzystając z ustalonej procedury, mogą zgłaszać swoje obawy lub zwrócić się o poradę w przypadku, gdy zachodzi podejrzenie naruszenia zasad Polityki Antykorupcyjnej lub innych przepisów prawa, nie obawiając się jednocześnie represji, aktów dyskryminacji czy postępowania dyscyplinarnego. Zgłoszenia traktowane są w sposób poufny oraz badane z należytą starannością. Podejrzenia naruszenia zasad naszej polityki należy zgłaszać wysyłając wiadomość na adres antykorupcja@igopak.pl

Członek zarządu

Wojciech Rośkowicz