Polityka bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych

I Polityka bezpieczeństwa informacji
 1. Polityka dotyczy wszystkich Danych osobowych przetwarzanych w Igopak Sp. z o.o. S.K., niezależnie od formy ich przetwarzania (przetwarzane tradycyjnie zbiory ewidencyjne, systemy informatyczne) oraz od tego, czy dane są lub mogą być przetwarzane w zbiorach
  danych.
 2. Polityka jest przechowywana w wersji elektronicznej oraz w wersji papierowej.
 3. Polityka jest udostępniana do wglądu osobom posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych na ich wniosek, a także osobom, którym ma zostać nadane upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, celem zapoznania się z jej treścią.
 4. Dla skutecznej realizacji Polityki Administrator Danych zapewnia:
  a. odpowiednie do zagrożeń i kategorii danych objętych ochroną środki techniczne
  i rozwiązania organizacyjne,
  b. kontrolę i nadzór nad Przetwarzaniem danych osobowych,
  c. monitorowanie zastosowanych środków ochrony.
 5. Monitorowanie przez Administratora Danych zastosowanych środków ochrony obejmuje m.in.
  działania Użytkowników, naruszanie zasad dostępu do danych, zapewnienie integralności
  plików oraz ochronę przed atakami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi.
 6. Administrator Danych zapewnia, że czynności wykonywane w związku z przetwarzaniem i zabezpieczeniem danych osobowych są zgodne z niniejszą polityką oraz odpowiednimi przepisami prawa.
II. Dane osobowe przetwarzane u administratora danych
 1. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Danych gromadzone są w zbiorach danych.
 2. Administrator danych nie podejmuje czynności przetwarzania, które mogłyby się wiązać z
  poważnym prawdopodobieństwem wystąpienia wysokiego ryzyka dla praw i wolności osób. W
  przypadku planowania takiego działania Administrator wykona czynności zgodnie z RODO.
 3. W przypadku planowania nowych czynności przetwarzania Administrator dokonuje analizy ich
  skutków dla ochrony danych osobowych oraz uwzględnia kwestie ochrony danych w fazie ich
  projektowania.
 4. Administrator danych prowadzi rejestr czynności przetwarzania.
III. Obowiązki i odpowiedzialność w zakresie zarządzania bezpieczeństwem
 1. Wszystkie osoby zobowiązane są do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie z ustaloną przez Administratora Danych Polityką Bezpieczeństwa, Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym, a także innymi dokumentami wewnętrznymi i procedurami związanymi z Przetwarzaniem danych osobowych
 2. Wszystkie dane osobowe są przetwarzane z poszanowaniem zasad przetwarzania przewidzianych przez przepisy prawa:a. W każdym wypadku występuje chociaż jedna z przewidzianych przepisami prawa podstaw dla przetwarzania danych.
  b. Dane są przetwarzane są rzetelnie i w sposób przejrzysty.
  c. Dane osobowe zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
  d. Dane osobowe są przetwarzane jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania danych.
  e. Dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane. Polityka bezpieczeństwa informacji
  f. Czas przechowywania danych jest ograniczony do okresu ich przydatności do celów,
  do których zostały zebrane, a po tym okresie są one anonimizowane bądź usuwane.
  g. Wobec osoby, której dane dotyczą, wykonywany jest obowiązek informacyjny zgodnie z RODO.
  h. Dane są zabezpieczone przed naruszeniami zasad ich ochrony.
 3. Administrator danych nie przekazuje osobom, których dane dotyczą, informacji w sytuacji, w której dane te muszą zostać poufne zgodnie z obowiązkiem zachowania tajemnicy zawodowej.
 4. Za naruszenie lub próbę naruszenia zasad przetwarzania i ochrony Danych osobowych uważa się w szczególności:a naruszenie bezpieczeństwa Systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe, w razie ich przetwarzania w takich systemach
  b udostępnianie lub umożliwienie udostępniania danych osobom lub podmiotom do tego nieupoważnionym
  c zaniechanie, choćby nieumyślne, dopełnienia obowiązku zapewnienia danym osobowym ochrony
  d niedopełnienie obowiązku zachowania w tajemnicy Danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia
  e przetwarzanie Danych osobowych niezgodnie z założonym zakresem i celem ich zbierania
  f spowodowanie uszkodzenia, utraty, niekontrolowanej zmiany lub nieuprawnione kopiowanie Danych osobowych
  g naruszenie praw osób, których dane są przetwarzane
 5. W przypadku stwierdzenia okoliczności naruszenia zasad ochrony danych osobowych Użytkownik zobowiązany jest do podjęcia wszystkich niezbędnych kroków, mających na celu ograniczenie skutków naruszenia i do niezwłocznego powiadomienia Administratora Danych.
 6. Do obowiązków Administratora Danych w zakresie zatrudniania, zakończenia lub zmiany warunków zatrudnienia pracowników lub współpracowników należy dopilnowanie, aby:
  a) pracownicy byli odpowiednio przygotowani do wykonywania swoich obowiązków,
  b) każdy z przetwarzających Dane osobowe był pisemnie upoważniony do przetwarzania
  zgodnie z „Upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych”
 7.  Pracownicy zobowiązani są do:
  a) ścisłego przestrzegania zakresu nadanego upoważnienia
  b) przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami
  c) zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia
  d) zgłaszania incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa danych oraz niewłaściwym funkcjonowaniem systemu
IV. Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych
 1. Administrator Danych zapewnia zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości przetwarzanych danych.
 2. Zastosowane środki ochrony (techniczne i organizacyjne) powinny być adekwatne do stwierdzonego poziomu ryzyka dla poszczególnych systemów, rodzajów zbiorów i kategorii danych, środki obejmują:
  a Ograniczenie dostępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe, jedynie
  do osób odpowiednio upoważnionych. Inne osoby mogą przebywać w pomieszczeniach
  wykorzystywanych do przetwarzania danych jedynie w towarzystwie osoby upoważnionej
  b Zamykanie pomieszczeń tworzących obszar Przetwarzania danych osobowych określony w
  pkt IV powyżej na czas nieobecności pracowników, w sposób uniemożliwiający dostęp do
  nich osób trzecich
  c Wykorzystanie zamykanych szafek i sejfów do zabezpieczenia dokumentów
  d Wykorzystanie niszczarki do skutecznego usuwania dokumentów zawierających dane
  osobowe
  e Ochronę sieci lokalnej przed działaniami inicjowanymi z zewnątrz
  f Wykonywanie kopii zapasowych
  g Ochronę sprzętu komputerowego wykorzystywanego u administratora przed złośliwym
  oprogramowaniem
  h Zabezpieczenie dostępu do urządzeń przy pomocy haseł dostępu
  i Wykorzystanie szyfrowania danych przy ich transmisji
IV. Określenie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności i rozliczalności przetwarzanych danych
 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych Administrator dokonuje oceny, czy zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 2. W każdej sytuacji, w której zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator zgłasza fakt naruszenia zasad ochrony danych organowi nadzorczemu bez zbędnej zwłoki – jeżeli to wykonalne, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia. Jeżeli ryzyko naruszenia praw i wolności jest wysokie, Administrator zawiadamia o incydencie także osobę, której dane dotyczą.
VII. Powierzenie przetwarzania danych osobowych
 1. Administrator Danych Osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi wyłącznie w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, zgodnie z  wymogami wskazanymi dla takich umów w art. 28 RODO.
 2. Przed powierzeniem przetwarzania danych osobowych Administrator w miarę możliwości uzyskuje informacje o dotychczasowych praktykach procesora dotyczących zabezpieczenia danych osobowych.

Członek zarządu

Wojciech Rośkowicz