POLITYKA ETYKI BIZNESU

Zarząd Igopak Sp. z o.o. S.K uwzględniając problematykę społeczną zobowiązuje się do:

W zakresie Poszanowania Praw Człowieka
 • Przestrzegania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz
  Fundamentalnych Zasad Międzynarodowej Organizacji Pracy.
 • Wspierania wolności zrzeszania.
 • Sprzeciwiania się pracy przymusowej oraz zatrudniania dzieci.
 • Eliminowania bezprawnej dyskryminacji, prześladowania i przemocy.
 • Zapewnienia godziwego wynagrodzenia za pracę.
 • Poprawy warunków pracy.
W zakresie Etyki Biznesu
 • Przestrzegania przepisów i ustaw krajowych i międzynarodowych.
 • Rzetelnego i odpowiedzialnego postępowania we wzajemnych relacjach z klientami, kontrahentami oraz organami publicznymi.
 • Przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących nieuczciwej konkurencji.
 • Przeciwdziałania korupcji, wyłudzaniu i wymuszaniu.
 • Współpracy z organizacjami i władzami regionalnymi.
 • Szkolenia oraz motywowania pracowników, aby wykonywali swoje obowiązki w sposób zgodny z zasadami etyki.
 • Ciągłego doskonalenia stosowania polityki etyki biznesu.
W zakresie Środowiska
 • Zrównoważone korzystanie ze środowiska
 • Stosowanie wszelkich zabezpieczeń w celu zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko

Kierownictwo i pracownicy zobowiązują się do realizowania zadań i celów wynikających z niniejszej polityki

Polityka Etyki biznesu Igopak Sp. z o. o. S.K jest integralną częścią polityki firmy i jest prezentowana
pracownikom i współpracownikom firmy oraz publiczne udostępniana wszystkim zainteresowanym.

Członek zarządu

Wojciech Rośkowicz