Polityka zrównoważonych zakupów

Wszystkie cele i zasady określone w ramach niniejszej Polityki są w pełni zgodne z Polityką Etyczną Biznesu firmy oraz Kodeksem Etycznym Dostawców oraz innymi obowiązującymi regulacjami i wytycznymi.

 

Wszystkie czynności realizowane w zakresie zapisów niniejszej Polityki, prowadzone we współpracy z Dostawcami są w pełni zgodne z zaleceniami i wytycznymi firmy Igopak w zakresie BHP.

 

Wszystkie czynności wynikające z zapisów niniejszej Polityki są dostosowane do strategii i wartości firmy Igopak oraz są zgodne z ideą zrównoważonych zakupów.

Nasze cele:
  • Dążenie do wzrostu wartości organizacji poprzez poprawę wydajności, prowadzenie zrównoważonych inwestycji i wdrażanie innowacyjnych
    produktów, innowacji systemowych i technologicznych.
  • Prowadzenie efektywnej komunikacji z Dostawcami, opartej na wzajemnym poszanowaniu kultury i wartości wszystkich zainteresowanych stron.
  • Dążenie do równowagi pomiędzy ekonomiczną opłacalnością biznesu a szeroko pojętym interesem społecznym i odpowiedzialnym zarządzaniem procesami
    zakupowymi. Projektowanie, produkcja i wdrażanie do oferty produktów na bazie surowców, które spełniają wysokie standardy zrównoważonego rozwoju.
  • Wspieranie projektów i inwestycji, zwłaszcza tych, których założenia dotyczą zrównoważonej produkcji i konsumpcji.
  • Wzrost obecności na dotychczasowych i wchodzenie na nowe szybko rozwijające się rynki

Członek zarządu

Wojciech Rośkowicz